National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ vận chuyển dầu nhiều Parafin, độ nhớt cao trong khai thác dầu khí tại thềm lục địa Nam Việt Nam

Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ vận chuyển dầu nhiều Parafin, độ nhớt cao trong khai thác dầu khí tại thềm lục địa Nam Việt Nam


Tiêu đề: Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ vận chuyển dầu nhiều Parafin, độ nhớt cao trong khai thác dầu khí tại thềm lục địa Nam Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ vận chuyển dầu nhiều Parafin, độ nhớt cao trong khai thác dầu khí tại thềm lục địa Nam Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx