National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Khai thác tiềm năng tập đoàn giống bông luồi (G.Hirsutum L.) ở Việt Nam vào việc lai tạo và chọn lọc giống mới

Khai thác tiềm năng tập đoàn giống bông luồi (G.Hirsutum L.) ở Việt Nam vào việc lai tạo và chọn lọc giống mới


Tiêu đề: Khai thác tiềm năng tập đoàn giống bông luồi (G.Hirsutum L.) ở Việt Nam vào việc lai tạo và chọn lọc giống mới

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Khai thác tiềm năng tập đoàn giống bông luồi (G.Hirsutum L.) ở Việt Nam vào việc lai tạo và chọn lọc giống mới


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx