National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu các dạng san hô biển ven bờ phía nam Việt Nam làm cơ sở xác định các khu bảo tồn thiên nhiên biển

Nghiên cứu các dạng san hô biển ven bờ phía nam Việt Nam làm cơ sở xác định các khu bảo tồn thiên nhiên biển


Tiêu đề: Nghiên cứu các dạng san hô biển ven bờ phía nam Việt Nam làm cơ sở xác định các khu bảo tồn thiên nhiên biển

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu các dạng san hô biển ven bờ phía nam Việt Nam làm cơ sở xác định các khu bảo tồn thiên nhiên biển


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx