National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Vấn đề trị thủy ở đồng bằng Bắc Bộ dưới thời Nguyễn (Thế kỷ XIX)

Vấn đề trị thủy ở đồng bằng Bắc Bộ dưới thời Nguyễn (Thế kỷ XIX)


Tiêu đề: Vấn đề trị thủy ở đồng bằng Bắc Bộ dưới thời Nguyễn (Thế kỷ XIX)

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x