National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Góp phần nghiên cứu điện châm phục hồi chức năng vận động trên bệnh nhân tai biến thiếu máu não cục bộ hệ động mạch cảnh trong sau giai đoạn cấp

Góp phần nghiên cứu điện châm phục hồi chức năng vận động trên bệnh nhân tai biến thiếu máu não cục bộ hệ động mạch cảnh trong sau giai đoạn cấp


Tiêu đề: Góp phần nghiên cứu điện châm phục hồi chức năng vận động trên bệnh nhân tai biến thiếu máu não cục bộ hệ động mạch cảnh trong sau giai đoạn cấp

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Góp phần nghiên cứu điện châm phục hồi chức năng vận động trên bệnh nhân tai biến thiếu máu não cục bộ hệ động mạch cảnh trong sau giai đoạn cấp


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx