National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đánh giá hiệu lực bảo vệ của văcxin tả uống toàn tế bào tại thực địa thành phố Huế (1992-1994)

Đánh giá hiệu lực bảo vệ của văcxin tả uống toàn tế bào tại thực địa thành phố Huế (1992-1994)


Tiêu đề: Đánh giá hiệu lực bảo vệ của văcxin tả uống toàn tế bào tại thực địa thành phố Huế (1992-1994)

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đánh giá hiệu lực bảo vệ của văcxin tả uống toàn tế bào tại thực địa thành phố Huế (1992-1994)


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx