National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu các mẫu giống đậu xanh nhập nội và hiện có trong công tác chọn tạo giống cho vùng Đông Nam bộ

Nghiên cứu các mẫu giống đậu xanh nhập nội và hiện có trong công tác chọn tạo giống cho vùng Đông Nam bộ


Tiêu đề: Nghiên cứu các mẫu giống đậu xanh nhập nội và hiện có trong công tác chọn tạo giống cho vùng Đông Nam bộ

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x