National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tác dụng điều trị cắt cơn đau loét dạ dày tá tràng của viên Vifata

Nghiên cứu tác dụng điều trị cắt cơn đau loét dạ dày tá tràng của viên Vifata


Tiêu đề: Nghiên cứu tác dụng điều trị cắt cơn đau loét dạ dày tá tràng của viên Vifata

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu tác dụng điều trị cắt cơn đau loét dạ dày tá tràng của viên Vifata


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx