National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số khía cạnh kỹ thuật ngoại khoa rửa bảo quản thận và ức chế miễn dịch trong ghép thận thực nghiệm

Nghiên cứu một số khía cạnh kỹ thuật ngoại khoa rửa bảo quản thận và ức chế miễn dịch trong ghép thận thực nghiệm


Tiêu đề: Nghiên cứu một số khía cạnh kỹ thuật ngoại khoa rửa bảo quản thận và ức chế miễn dịch trong ghép thận thực nghiệm

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x