National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Các giá trị mờ xây dựng trên cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ

Các giá trị mờ xây dựng trên cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ


Tiêu đề: Các giá trị mờ xây dựng trên cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Các giá trị mờ xây dựng trên cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx