National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu khả năng sản xuất của các tổ hợp lai giữa vịt CV. super M với vịt Anh Đào Hung, Anh Đào Tiệp nhập nội

Nghiên cứu khả năng sản xuất của các tổ hợp lai giữa vịt CV. super M với vịt Anh Đào Hung, Anh Đào Tiệp nhập nội


Tiêu đề: Nghiên cứu khả năng sản xuất của các tổ hợp lai giữa vịt CV. super M với vịt Anh Đào Hung, Anh Đào Tiệp nhập nội

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x