National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Ứng dụng logic mờ trong hệ điều khiển biến tần động cơ không đồng bộ

Ứng dụng logic mờ trong hệ điều khiển biến tần động cơ không đồng bộ


Tiêu đề: Ứng dụng logic mờ trong hệ điều khiển biến tần động cơ không đồng bộ

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Ứng dụng logic mờ trong hệ điều khiển biến tần động cơ không đồng bộ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx