National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Ảnh hưởng của từ trường lên một số chỉ tiêu sinh lý ở động vật thí nghiệm

Ảnh hưởng của từ trường lên một số chỉ tiêu sinh lý ở động vật thí nghiệm


Tiêu đề: Ảnh hưởng của từ trường lên một số chỉ tiêu sinh lý ở động vật thí nghiệm

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x