National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tập đoàn để chọn tạo giống đậu tương thích hợp cho vụ hè vùng đồng bằng Trung du Bắc Bộ

Nghiên cứu tập đoàn để chọn tạo giống đậu tương thích hợp cho vụ hè vùng đồng bằng Trung du Bắc Bộ


Tiêu đề: Nghiên cứu tập đoàn để chọn tạo giống đậu tương thích hợp cho vụ hè vùng đồng bằng Trung du Bắc Bộ

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu tập đoàn để chọn tạo giống đậu tương thích hợp cho vụ hè vùng đồng bằng Trung du Bắc Bộ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx