National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật của Bonniot trong cắt bỏ gai ngang dị dạng của đốt thắt lưng năm

Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật của Bonniot trong cắt bỏ gai ngang dị dạng của đốt thắt lưng năm


Tiêu đề: Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật của Bonniot trong cắt bỏ gai ngang dị dạng của đốt thắt lưng năm

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật của Bonniot trong cắt bỏ gai ngang dị dạng của đốt thắt lưng năm


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx