National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam và vai trò của quân đội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam và vai trò của quân đội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


Tiêu đề: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam và vai trò của quân đội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x