National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Sử dụng đất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở huyện Thanh Trì Hà Nội

Sử dụng đất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở huyện Thanh Trì Hà Nội


Tiêu đề: Sử dụng đất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở huyện Thanh Trì Hà Nội

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x