National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tìm hiểu tính ổn định và hiệu lực của Vacxin BCG sản xuất tại Viện Vacxin Nha Trang

Tìm hiểu tính ổn định và hiệu lực của Vacxin BCG sản xuất tại Viện Vacxin Nha Trang


Tiêu đề: Tìm hiểu tính ổn định và hiệu lực của Vacxin BCG sản xuất tại Viện Vacxin Nha Trang

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Tìm hiểu tính ổn định và hiệu lực của Vacxin BCG sản xuất tại Viện Vacxin Nha Trang


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx