National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng ghép xương mác có nối mạch nuôi trong điều trị mất đoạn thân xương dài

Nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng ghép xương mác có nối mạch nuôi trong điều trị mất đoạn thân xương dài


Tiêu đề: Nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng ghép xương mác có nối mạch nuôi trong điều trị mất đoạn thân xương dài

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x