National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin và ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam

Tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin và ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam


Tiêu đề: Tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin và ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin và ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx