National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đổi mới tổ chức sản xuất - chế biến chè trong các vùng nguyên liệu tập trung ở miền núi - trung du Bắc bộ

Đổi mới tổ chức sản xuất - chế biến chè trong các vùng nguyên liệu tập trung ở miền núi - trung du Bắc bộ


Tiêu đề: Đổi mới tổ chức sản xuất - chế biến chè trong các vùng nguyên liệu tập trung ở miền núi - trung du Bắc bộ

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x