National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số bài toán đối lưu nhiệt tự do trong kênh thẳng đứng của chất lỏng quy luật mũ

Một số bài toán đối lưu nhiệt tự do trong kênh thẳng đứng của chất lỏng quy luật mũ


Tiêu đề: Một số bài toán đối lưu nhiệt tự do trong kênh thẳng đứng của chất lỏng quy luật mũ

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x