National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số bài toán đối lưu nhiệt tự do trong kênh thẳng đứng của chất lỏng quy luật mũ

Một số bài toán đối lưu nhiệt tự do trong kênh thẳng đứng của chất lỏng quy luật mũ


Tiêu đề: Một số bài toán đối lưu nhiệt tự do trong kênh thẳng đứng của chất lỏng quy luật mũ

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số bài toán đối lưu nhiệt tự do trong kênh thẳng đứng của chất lỏng quy luật mũ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx