National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của các giống cà chua địa phương nhập nội và các tổ hợp lai giữa chúng

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của các giống cà chua địa phương nhập nội và các tổ hợp lai giữa chúng


Tiêu đề: Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của các giống cà chua địa phương nhập nội và các tổ hợp lai giữa chúng

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x