National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của các giống cà chua địa phương nhập nội và các tổ hợp lai giữa chúng

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của các giống cà chua địa phương nhập nội và các tổ hợp lai giữa chúng


Tiêu đề: Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của các giống cà chua địa phương nhập nội và các tổ hợp lai giữa chúng

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của các giống cà chua địa phương nhập nội và các tổ hợp lai giữa chúng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx