National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu vai trò của nước trong khai thác cải tạo đất phèn Thủ Đức, duyên hải của Tp. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu vai trò của nước trong khai thác cải tạo đất phèn Thủ Đức, duyên hải của Tp. Hồ Chí Minh


Tiêu đề: Nghiên cứu vai trò của nước trong khai thác cải tạo đất phèn Thủ Đức, duyên hải của Tp. Hồ Chí Minh

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu vai trò của nước trong khai thác cải tạo đất phèn Thủ Đức, duyên hải của Tp. Hồ Chí Minh


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx