National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > P - nhóm con Sylow và nhóm con xoắn tối đại của nhóm compact địa phương

P - nhóm con Sylow và nhóm con xoắn tối đại của nhóm compact địa phương


Tiêu đề: P - nhóm con Sylow và nhóm con xoắn tối đại của nhóm compact địa phương

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x