National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xác định mức ăn hạn chế gà mái hậu bị, mức protein, năng lượng thích hợp cho gà sinh sản và gà Broiler Ross-208

Xác định mức ăn hạn chế gà mái hậu bị, mức protein, năng lượng thích hợp cho gà sinh sản và gà Broiler Ross-208


Tiêu đề: Xác định mức ăn hạn chế gà mái hậu bị, mức protein, năng lượng thích hợp cho gà sinh sản và gà Broiler Ross-208

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x