National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu lâm sàng và điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống tại bệnh viện đa khoa Việt-Tiệp (Hải Phòng) từ năm 1975-1994

Nghiên cứu lâm sàng và điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống tại bệnh viện đa khoa Việt-Tiệp (Hải Phòng) từ năm 1975-1994


Tiêu đề: Nghiên cứu lâm sàng và điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống tại bệnh viện đa khoa Việt-Tiệp (Hải Phòng) từ năm 1975-1994

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x