National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu điều trị vỡ xương bánh chè theo kỹ thuật "buộc vòng néo ép xuyên xương"

Nghiên cứu điều trị vỡ xương bánh chè theo kỹ thuật "buộc vòng néo ép xuyên xương"


Tiêu đề: Nghiên cứu điều trị vỡ xương bánh chè theo kỹ thuật "buộc vòng néo ép xuyên xương"

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu điều trị vỡ xương bánh chè theo kỹ thuật "buộc vòng néo ép xuyên xương"


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx