National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu mức thay thế ngô, bột cá bằng một số nguyên liệu và phụ phẩm nông công nghiệp thực phẩm trong khẩu phần của gà Broiler

Nghiên cứu mức thay thế ngô, bột cá bằng một số nguyên liệu và phụ phẩm nông công nghiệp thực phẩm trong khẩu phần của gà Broiler


Tiêu đề: Nghiên cứu mức thay thế ngô, bột cá bằng một số nguyên liệu và phụ phẩm nông công nghiệp thực phẩm trong khẩu phần của gà Broiler

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu mức thay thế ngô, bột cá bằng một số nguyên liệu và phụ phẩm nông công nghiệp thực phẩm trong khẩu phần của gà Broiler


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx