National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tìm hiểu một số đặc điểm nông hoá liên quan đến tính chịu thiếu lân của một số giống lúa

Tìm hiểu một số đặc điểm nông hoá liên quan đến tính chịu thiếu lân của một số giống lúa


Tiêu đề: Tìm hiểu một số đặc điểm nông hoá liên quan đến tính chịu thiếu lân của một số giống lúa

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x