National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Góp phần tìm hiểu đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi và đáng giá kết quả giảm tỷ lệ bệnh của vacxin sởi sống đông khô tại quận Ba Đình - Hà Nội

Góp phần tìm hiểu đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi và đáng giá kết quả giảm tỷ lệ bệnh của vacxin sởi sống đông khô tại quận Ba Đình - Hà Nội


Tiêu đề: Góp phần tìm hiểu đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi và đáng giá kết quả giảm tỷ lệ bệnh của vacxin sởi sống đông khô tại quận Ba Đình - Hà Nội

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Góp phần tìm hiểu đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi và đáng giá kết quả giảm tỷ lệ bệnh của vacxin sởi sống đông khô tại quận Ba Đình - Hà Nội


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx