National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Cải tiến công tác kiểm tra quá trình dạy học và giáo dục của hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở

Cải tiến công tác kiểm tra quá trình dạy học và giáo dục của hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở


Tiêu đề: Cải tiến công tác kiểm tra quá trình dạy học và giáo dục của hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Cải tiến công tác kiểm tra quá trình dạy học và giáo dục của hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx