National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu thay thế hồng cầu cừu bằng hồng cầu dê trong một số kỹ thuật miễn dịch

Nghiên cứu thay thế hồng cầu cừu bằng hồng cầu dê trong một số kỹ thuật miễn dịch


Tiêu đề: Nghiên cứu thay thế hồng cầu cừu bằng hồng cầu dê trong một số kỹ thuật miễn dịch

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu thay thế hồng cầu cừu bằng hồng cầu dê trong một số kỹ thuật miễn dịch


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx