National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu bộ phận làm việc và một số thông số của máy băm thái thân lá dứa

Nghiên cứu bộ phận làm việc và một số thông số của máy băm thái thân lá dứa


Tiêu đề: Nghiên cứu bộ phận làm việc và một số thông số của máy băm thái thân lá dứa

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x