National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu xây dựng và cải biên một số mô hình tổ chức xí nghiệp sửa chữa lớn máy xây dựng

Nghiên cứu xây dựng và cải biên một số mô hình tổ chức xí nghiệp sửa chữa lớn máy xây dựng


Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng và cải biên một số mô hình tổ chức xí nghiệp sửa chữa lớn máy xây dựng

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu xây dựng và cải biên một số mô hình tổ chức xí nghiệp sửa chữa lớn máy xây dựng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx