National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Оптимизация поперечного и продольного раскроя полуxлыстов сандалового дерева

Оптимизация поперечного и продольного раскроя полуxлыстов сандалового дерева


Tiêu đề: Оптимизация поперечного и продольного раскроя полуxлыстов сандалового дерева

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x