National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu sử dụng một số Monome venylie hoạt động để xác định các amin thơm và hỗn hợp các amin béo bậc khác nhau có lực bazơ gần nhau

Nghiên cứu sử dụng một số Monome venylie hoạt động để xác định các amin thơm và hỗn hợp các amin béo bậc khác nhau có lực bazơ gần nhau


Tiêu đề: Nghiên cứu sử dụng một số Monome venylie hoạt động để xác định các amin thơm và hỗn hợp các amin béo bậc khác nhau có lực bazơ gần nhau

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu sử dụng một số Monome venylie hoạt động để xác định các amin thơm và hỗn hợp các amin béo bậc khác nhau có lực bazơ gần nhau


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx