National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu glucoamilaza của endomycopsis fibaliger và một vài ứng dụng

Nghiên cứu glucoamilaza của endomycopsis fibaliger và một vài ứng dụng


Tiêu đề: Nghiên cứu glucoamilaza của endomycopsis fibaliger và một vài ứng dụng

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x