National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tổ chức có kế hoạch bảo đảm vật tư cho sản xuất thủy sản

Tổ chức có kế hoạch bảo đảm vật tư cho sản xuất thủy sản


Tiêu đề: Tổ chức có kế hoạch bảo đảm vật tư cho sản xuất thủy sản

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x