National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Разработка способов управления качеством металла при радиальном обжатии

Разработка способов управления качеством металла при радиальном обжатии


Tiêu đề: Разработка способов управления качеством металла при радиальном обжатии

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x