National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về một phương pháp phân tích chuyên môn hóa sản xuất và phát triển kinh tế vùng

Về một phương pháp phân tích chuyên môn hóa sản xuất và phát triển kinh tế vùng


Tiêu đề: Về một phương pháp phân tích chuyên môn hóa sản xuất và phát triển kinh tế vùng

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Về một phương pháp phân tích chuyên môn hóa sản xuất và phát triển kinh tế vùng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx