National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu công thức bột có đỗ xanh nẩy mầm dùng trong điều trị suy dinh dưỡng prôtein năng lượng thể teo đét (Marasmus)

Nghiên cứu công thức bột có đỗ xanh nẩy mầm dùng trong điều trị suy dinh dưỡng prôtein năng lượng thể teo đét (Marasmus)


Tiêu đề: Nghiên cứu công thức bột có đỗ xanh nẩy mầm dùng trong điều trị suy dinh dưỡng prôtein năng lượng thể teo đét (Marasmus)

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x