National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu trồng xen một số cây nông nghiệp với cây mỡ (Manglietia glauca blume) và cây bồ đề (styrax tonkinensis) ở lâm trường Ngòi Lao Hoàng Liên Sơn

Nghiên cứu trồng xen một số cây nông nghiệp với cây mỡ (Manglietia glauca blume) và cây bồ đề (styrax tonkinensis) ở lâm trường Ngòi Lao Hoàng Liên Sơn


Tiêu đề: Nghiên cứu trồng xen một số cây nông nghiệp với cây mỡ (Manglietia glauca blume) và cây bồ đề (styrax tonkinensis) ở lâm trường Ngòi Lao Hoàng Liên Sơn

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu trồng xen một số cây nông nghiệp với cây mỡ (Manglietia glauca blume) và cây bồ đề (styrax tonkinensis) ở lâm trường Ngòi Lao Hoàng Liên Sơn


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx