National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiệm giải tích của phương trình khuyếch tán rối hợp chất trong miền dòng chảy hữu hạn

Nghiệm giải tích của phương trình khuyếch tán rối hợp chất trong miền dòng chảy hữu hạn


Tiêu đề: Nghiệm giải tích của phương trình khuyếch tán rối hợp chất trong miền dòng chảy hữu hạn

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiệm giải tích của phương trình khuyếch tán rối hợp chất trong miền dòng chảy hữu hạn


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx