National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về một số bài toán chuyển động đối lưu nhiệt trong chất lỏng nhớt không nén được

Về một số bài toán chuyển động đối lưu nhiệt trong chất lỏng nhớt không nén được


Tiêu đề: Về một số bài toán chuyển động đối lưu nhiệt trong chất lỏng nhớt không nén được

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Về một số bài toán chuyển động đối lưu nhiệt trong chất lỏng nhớt không nén được


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx