National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số lớp vành đặc trưng bởi các điều kiện tách trực tiếp của các môđun hữu hạn sinh

Một số lớp vành đặc trưng bởi các điều kiện tách trực tiếp của các môđun hữu hạn sinh


Tiêu đề: Một số lớp vành đặc trưng bởi các điều kiện tách trực tiếp của các môđun hữu hạn sinh

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số lớp vành đặc trưng bởi các điều kiện tách trực tiếp của các môđun hữu hạn sinh


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx