National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện vai trò kiểm tra của tài chính đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm công nghiệp

Hoàn thiện vai trò kiểm tra của tài chính đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm công nghiệp


Tiêu đề: Hoàn thiện vai trò kiểm tra của tài chính đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm công nghiệp

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Hoàn thiện vai trò kiểm tra của tài chính đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm công nghiệp


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx