National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đặc điểm sinh học của một số chuẩn vi khuẩn dịch hạch (Y, Pestis) phân lập ở Tây Nguyên

Đặc điểm sinh học của một số chuẩn vi khuẩn dịch hạch (Y, Pestis) phân lập ở Tây Nguyên


Tiêu đề: Đặc điểm sinh học của một số chuẩn vi khuẩn dịch hạch (Y, Pestis) phân lập ở Tây Nguyên

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đặc điểm sinh học của một số chuẩn vi khuẩn dịch hạch (Y, Pestis) phân lập ở Tây Nguyên


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx